Wednesday, August 2, 2017

བོད་ཀྱི་མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ།ཞང་ཞུང་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་བ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་ཚོགས།

གནའ་དཔེ་ << སྲིད་པའི་ལྷ་རྒོད་དྲག་བདར་ >> གྱི་དགོངས་དོན་གཞིར་གཞག་ལྟར་བོད་ཀྱི་མགུལ་ལྷ་བཅུ་གསུམ་དང་རྒྱལ་ཕྲན་སིལ་མ་བཅུ་གཉིས། སྤུ་རྒྱལ་བཙན་པོ་དང་བཅུ་གསུམ་བཅས་དཔྱད་བསྡུར་བྱས་ཏེ། མགུལ་ལྷ་རེ་དང་རྒྱལ་ཕྲན་རེ་གནས་ཡུལ་ད་ལྟ་དངོས་བཅས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་སྐོར་སྲིད་པའི་ལྷ་རྒོད་དྲག་བདར་དཔེ་གཞུང་གྱི་གོ་རིམ་བཞིན་འགོད་དེ།