Wednesday, September 12, 2012

བོན་གྱི་བསྟན་འབྱུང་ལས་འཕྲོས་པའི་ཞང་ཞུང་གི་སྐོར།

༄༅། །གཡུང་དྲུང་བོན་གྱི་གདན་ས་ཆེན་མོ་༸དཔལ་གཤེན་བསྟན་སྨན་རིའི་གླིང་གི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ། ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་རིག་གཞུང་དང་ཡི་གེ་རིག་པའི་ཚོགས་པའི་གོ་སྒྲིག་འོག་རྒྱལ་སྤྱི་ཧི་མཱ་ཅལ་ཞང་ཞུང་སྐད་རིགས་དང་རིག་གཞུང་ཞེས་པའི་ཚོགས་འདུ་འདིར་ཕེབས་པའི་ཚོགས་ཞུགས་པ་ཡོངས་དང་། དམིགས་བསལ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ནས་ཕེབས་པའི་ཞང་ཞུང་གི་གཞོན་སྐྱེས་རྣམས་ལ་འཚམས་འདྲི་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།