Sunday, December 31, 2017

འཚམས་འདྲིའི་ཞུ་མཆིད།

༄༅། །ད་ལན་གསང་གསུམ་བོན་གྱི་མཛོད་འཛིན། ངོ་བོ་རྒྱལ་བ་དང་མཉམ་ཞིང་བཀའ་དྲིན་རྒྱལ་བ་ལས་ལྷག་པའི་དཔོན་གསས། ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་བྲལ་བ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་དབང་པོ་སློབ་དཔོན་བསྟན་འཛིན་རྣམ་དག་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། རང་ཅག་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་མོ་༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་དཔོན་སློབ་ཡང་སྟོན་འཕྲིན་ལས་ཉི་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག

Thursday, December 14, 2017

༸སྐྱབས་རྗེ་སྨན་རིའི་ཁྲི་འཛིན་ ༣༣ པ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་བྱིན་ཅན།

མགོན་རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་དྲིན་ཆེན་རྗེ།།
སྐྱབས་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བ་སྨན་རི་བས།།
གནས་འགྲོ་དྲུག་འདྲེན་པའི་བྱང་ཆོག་གི།།
གསུང་བྱིན་ཅན་སྐལ་ལྡན་གསོས་སུ་སྤེལ།།


དཔལ་ལྡན་དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ་མཆོག་དགོངས་པ་བོན་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་ཟིན་པའི་ཉིན་དྲ་ཐོག་ཏུ་འགྲེམ་སྤེལ་ཞུས།