Monday, April 14, 2014

མཆོད་སྤྲིན་གཏེར་གྱི་ཚོམ་བུ།


ཨ་ལགས་བོན་བརྒྱ་དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༨༠ ལ་ཕེབས་པའི་དུས་སྟོན་དང་བསྟུན་བྲིས་པ་ཞིག་ཡིན།
བོན་དབྱིངས་སྤྲོས་བྲལ་གདོད་མའི་ཀློང་ཡངས་ནས།།
མ་འགག་རང་གསལ་རྫོགས་པའི་དཔལ་ཤར་ཏེ།།
གཉིས་མེད་རྩལ་སྣང་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར་རོལ་བ།།
དགེ་ལེགས་ལྷུན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོར་གུས་པས་འདུད།།                        

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། (༡༩༦༠༌༌༌༢༠༡༦)

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པོ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་གྱི་ལས་ཡུན་དང་། ལོ་ཚིགས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་བཅས།

Friday, April 11, 2014

བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་དང་ཐོག་མའི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་ཀྱི་གླེང་མོལ་ཟིན་ཐོ།

༢༠༡༠།༡༢།༧ ཉིན་གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ།
༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༦ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་དང་ཐོག་མའི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་གྱི་གླེང་མོལ་བྱུང་བའི་བརྗེད་ཐོ།  
བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་མཆོག་ནས། ཁྱེད་རང་གིས་ངའི་ལོ་རྒྱུས་སྐོར་ལ་དོ་སྣང་དང་བཅས་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་ཁོང་གཉིས་(སྲས་མོ་དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན་དང་། ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར།)ལ་གསུངས་འདུག་པས་ང་ཧ་ཅང་དགའ་པོ་བྱུང་སོང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་དུང་ངའི་ལོ་རྒྱུས་འདིའི་སྐོར་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་གྱི་གྲྭ་པ་ཞིག་ཡོད་པ་ཁོང་དང་། རྒན་འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ་གཉིས་ནས་ཞུ་དག་དང་རོགས་པ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་གསུངས་སོང་ཡང་ད་བར་དམིགས་བསལ་ཕན་ཐོགས་པའི་རོགས་པ་གང་ཡང་བྱུང་མ་སོང་།

འཇུ་ཆེན་ལོ་རྒྱུས་པར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་ཀྱི་དགའ་སྟོན་འདུ་འཛོམས།


༄༅། །བོད་རབ་གནས་ཤིང་རྟ་ལོའི་ཧོར་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་དྲུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༥ སྟེ་སྤེན་པ་སྣར་མ་འགྲུབ་སྦྱོར་ཉིན་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཧི་མ་ཅལ་གྱི་མངའ་ཁོངས་སྦིར་ཅོན་ཏ་ར་འཇུ་ཆེན་ཚང་དུ་(དཔལ་ལྡན་བཀའ་བློན་ཁྲི་ཟུར་འཇུ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཉེ་རབས་བོད་ཀྱི་བྱུང་བ་བརྗོད་པའི་གཏམ་ཚོགས་སྲིད་པའི་མེ་ལོང་)པར་སྐྲུན་ལེགས་གྲུབ་ཟིན་པའི་དགའ་སྟོན་གྱི་འདུ་འཛོམས་ཤིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།
༢༠༡༤།༣།༣༩ ཉིན་འཇུ་ཆེན་ཚང་གི་ནང་མི་རྣམས་༸གོང་ས་ཆེད་བཅར་གྱིས་ལོ་རྒྱུས་དཔེ་དེབ་པར་ཕུད་ཕུལ་སྐབས།