Monday, April 14, 2014

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས། (༡༩༦༠༌༌༌༢༠༡༦)

བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་སྐབས་དང་པོ་ནས་བཅོ་ལྔ་བར་གྱི་ལས་ཡུན་དང་། ལོ་ཚིགས། སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་གྲངས་ཚད་བཅས།


སྤྱི་འཐུས་སྐབས།
དུས་ཡུན།
ལོ་གྲངས།
སྤྱི་འཐུས་གྲངས།
༡༩༦༠།༩།༢   ནས་ ༡༩༦༤།༢།༡༩
ལོ་ དང་ཟླ་བ་
༡༣
༡༩༦༤།༢།༢༠ ནས་ ༡༩༦༦།༩།༡
ལོ་ དང་ཟླ་བ་
༡༧
༡༩༦༦།༩།༢  ནས་ ༡༩༦༩།༡༡།༢༤
ལོ་ དང་ཟླ་བ་
༡༧
༡༩༦༩།༡༡།༢༥ ནས་ ༡༩༧༢།༡༢།༡༤
ལོ་ དང་ཟླ་བ་
༡༦
༡༩༧༢།༡༢།༢༥ ནས་ ༡༩༧༦།༥།༤
ལོ་ དང་ཟླ་བ་
༡༦
༡༩༧༦།༥།༥   ནས་ ༡༩༧༩།༩།༡
ལོ་ དང་ཟླ་བ་
༡༧
༡༩༧༩།༩།༢ ནས་ ༡༩༨༢།༩།༡
ལོ་
༡༧
༡༩༨༢།༩།༢ ནས་ ༡༩༨༧།༩།༡
ལོ་
༡༢
༡༩༨༧།༩།༢ ནས་ ༡༩༨༨།༩།༡
ལོ་
༡༢
༡༠
༡༩༨༨།༩།༢  ནས་ ༡༩༩༠།༥།༡༡
ལོ་ དང་ཟླ་བ་
༡༢
༡༡
༡༩༩༡།༥།༢༩ ནས་ ༡༩༩༦།༥།༢༨
ལོ་
༤༦
༡༢
༡༩༩༦།༥།༣༡ ནས་ ༢༠༠༡།༥།༣༠
ལོ་
༤༦
༡༣
༢༠༠༡།༥།༣༡ ནས་ ༢༠༠༦།༥།༢༩
ལོ་
༤༦
༡༤
༢༠༠༦།༥།༣༠ ནས་ ༢༠༡༡།༥།༢༩
ལོ་
༤༣
༡༥
༢༠༡༡།༥།༣༠ ནས་ ༢༠༡༦།༥།༢༩
ལོ་
༤༤

No comments: