Wednesday, April 15, 2015

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་ཐོར་བུ་འགའ།

 ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༥ ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་བོད་རང་བཙན་སློབ་ཕྲུག་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་བོད་རང་བཙན་ཉིན་མོ་བརྩི་སྲུང་དང་འབྲེལ་འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་སར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས། རྡ་ས་ཉིན་མོའི་སློབ་གྲྭར་ཁོ་བོས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྐོར་གཏམ་བཤད་བྱས་སྐབས་ཀྱི་བཤད་གཞིའི་ས་བོན་གཤམ་གསལ་འབྲེལ་ཐག་བརྒྱུད་བཀོད་ཡོད། 

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་ཐོར་བུ་འགའ།

བོད་ཀྱི་བང་ཆེན།

No comments: